วีดีโอทั้งหมด
นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อบรมพัฒนาครูผู้สอน ด้วยแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course)
ภาพรวมระบบ EDR
EDR สำหรับผู้ปกครอง
EDR สำหรับนักเรียน นักศึกษา
SAR_KPT64 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
SAR KPT64 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
SAR KPT64 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ
อาชีวยกกำลัง 2
VTR KPT2020 V1
ไหว้ครูช่างและครูสามัญและพิธีพราหมณ์บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมเจ้าเทพแห่งการช่าง
Fix it Center -VTRวท.กพ.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนปี2562
Covid19 กับแนวทางป้องกันของเทคนิคกำแพงเพชร เปิดเรียน 1/2563
ผอ.สถาพร โพธิ์หวี (VTR-แนะนำตัว ผอ.สถาพร โพธิ์หวี2562)
แห่เทียนปี2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร