ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-09-26 11:03:33

หัวข้อ : กิจกรรมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในกิจกรรม "มื้อนี้มีลุ้น" :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2022-09-26 11:02:37

หัวข้อ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความห็นชอบและอนุมัติโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ครั้งที่ 5 :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2022-09-26 11:02:03

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในกิจกรรม "มื้อนี้มีลุ้น" ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถนำบัตรนักศึกษามารับเงินรางวัลได้ที่จุดเติมเงินข้างห้องพยาบาล :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:34:47

หัวข้อ : ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คุณครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมลุ้นการจับรางวัลในกิจกรรม"มื้อนี้มีลุ้น :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:33:49

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1. พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:33:12

หัวข้อ : ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ในรูปแบบ (Block Course) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และ การใช้งานระบบ EDR :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:32:39

หัวข้อ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร กับ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:32:12

หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย อังกฤษ เพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-09-15 09:59:59

หัวข้อ : งานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาค ภาคเหนือ “เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ สืบสาน อุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา” :: เข้าชม :: 55


วันที่โพสต์ : 2022-09-15 09:59:28

หัวข้อ : กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “เกษียณเริงร่า ณ นครชากังราว” ในโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรครู อาชีวศึกษาภาคเหนือ :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2022-09-14 14:57:28

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับรางวัล "ชนะเลิศ" #ระดับภาคภาคเหนือ รางวัล สถานศึกษาต้นแบบ เเละ "รองชนะเลิศ" #ระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จาการประเมินผลการดำเนินงานการจัดตั้ง ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-09-14 14:56:43

หัวข้อ : พิธีเทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ สืบสาน อุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2022-09-14 14:55:26

หัวข้อ : การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรครู เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performanca Agreement : PA) :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-09-14 14:54:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการบรรยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performanca Agreement : PA) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2022-09-14 14:53:38

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาร่วมลุ้นรางวัล กิจกรรมมื้อนี้มีลุ้น :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:35:35

หัวข้อ : ขั้นตอนเข้าระบบ EDR เพื่อประเมินครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:34:13

หัวข้อ : ขอชื่นชม นายมณเทียร แก้วใส นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม (สทถ.64.1) เก็บกระเป๋าเงินได้ เเละนำส่งครู เพื่อทำการติดตามหาเจ้าของ ภายหลังพบว่าเป็นช่างที่มาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่จัดงานลานองค์พระวิษณุกรรม :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:33:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสถานประกอบการ (MOU) :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:33:08

หัวข้อ : ประชุมการขับเคลื่อนและสำรวจสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ป้องกัน เตือนภัย ช่วยเหลือเด็กที่ติดในรถยนต์” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:32:38

หัวข้อ : ประชุมทีมคณะดำเนินงานทุกฝ่าย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแนวทางปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 :: เข้าชม :: 44


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:32:13

หัวข้อ : ประชุมคณะดำเนินงาน ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแนวทางปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:31:48

หัวข้อ : ประชุมคณะดำเนินงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแนวทางปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:31:24

หัวข้อ : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายพิธีการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแนวทางปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2022-09-10 11:30:53

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ EDR เพื่อทำการประเมินการสอนครูผู้สอนประจำวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 12-23 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนต่อไป :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2022-09-06 17:59:49

หัวข้อ : ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร และโครงการอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 53


วันที่โพสต์ : 2022-09-06 17:59:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อบรมการใช้งานระบบแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER :: เข้าชม :: 54


วันที่โพสต์ : 2022-09-06 17:58:27

หัวข้อ : งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาคุณธรรมสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 59


วันที่โพสต์ : 2022-09-03 08:53:05

หัวข้อ : ที่ประชุม ครม มีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 ราย :: เข้าชม :: 64


วันที่โพสต์ : 2022-09-03 08:52:05

หัวข้อ : ประชุมเตรียมการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรครู อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 :: เข้าชม :: 64


วันที่โพสต์ : 2022-09-03 08:51:22

หัวข้อ : งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน 1/2565 :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2022-09-01 11:14:29

หัวข้อ : พิธีการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เเละทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 65


วันที่โพสต์ : 2022-09-01 10:10:52

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาใหม่รอบเก็บตก(รหัส65) เเละนักศึกษาที่ยื่นคำร้องจัดทำบัตรฯใหม่เนื่องจากกรณีบัตรหาย/บัตรชำรุด/ข้อมูลบนบัตรไม่ตรงเเละอื่นๆ ที่ยื่นความจำนงก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 64


วันที่โพสต์ : 2022-09-01 10:10:27

หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ทีม กระชายเขย่า จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2022-08-30 09:53:14

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำตารางเรียน ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในรูปแบบ (Block Course) :: เข้าชม :: 67


วันที่โพสต์ : 2022-08-30 08:51:35

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2565 (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) หมวดวิชาภาษาไทย :: เข้าชม :: 65


วันที่โพสต์ : 2022-08-26 16:56:04

หัวข้อ : ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ได้มีการประชุมพิจารณาให้บุคลากรเข้าพักอาศัยฯ ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 76


วันที่โพสต์ : 2022-08-26 16:34:29

หัวข้อ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประกวดชมรมดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โดยมีชมรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 14 ชมรม และชมรมอิสระ 6 ชมรม :: เข้าชม :: 69


วันที่โพสต์ : 2022-08-26 16:33:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการอบรมให้กับคณะครูที่สนใจที่กำลังดำเนินการขอมี/เลื่อน วิทยฐานะ โดยใช้เกณฑ์ผสม ว.17+ว.PA และ ว.21+ว.PA สำหรับครูอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการพัฒนาการเรียน เเละการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม :: เข้าชม :: 77


วันที่โพสต์ : 2022-08-26 16:32:56

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 70


วันที่โพสต์ : 2022-08-26 16:32:20

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมสนุกชิงเงินรางวัล :: เข้าชม :: 74


วันที่โพสต์ : 2022-08-25 15:11:18

หัวข้อ : งานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 75


วันที่โพสต์ : 2022-08-24 18:00:10

หัวข้อ : ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (ชมรมภาษาอังกฤษ) :: เข้าชม :: 63


วันที่โพสต์ : 2022-08-24 17:58:57

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและ วิศวกรรมการผลิตยุคดิจิตอลเพื่อรองรับพื้นที่ EEC :: เข้าชม :: 72


วันที่โพสต์ : 2022-08-24 17:58:18

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชนในจังหวัดกำแพงเพช :: เข้าชม :: 63


วันที่โพสต์ : 2022-08-24 17:57:23

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมปรึกษา หารือเเละเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 67


วันที่โพสต์ : 2022-08-24 17:56:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้ง2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 62


วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:45:16

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร :: เข้าชม :: 77


วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:44:19

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่3/2565 :: เข้าชม :: 80


วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:43:41

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร แข็งขัน น้อมรับความพอเพียง :: เข้าชม :: 69


วันที่โพสต์ : 2022-08-16 10:37:50

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการการกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ มีการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ :: เข้าชม :: 85


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:58:49

หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำพสกนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 86


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:58:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีศาสนามมหามงคล ปเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 83


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:56:56

หัวข้อ : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 76


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:56:07

หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 80


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:55:40

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการวันอนุรักษ์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 78


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:54:59

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมเตรียมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 :: เข้าชม :: 82


วันที่โพสต์ : 2022-08-11 17:12:39

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 88


วันที่โพสต์ : 2022-08-11 17:11:49

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256 :: เข้าชม :: 92


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 16:24:52

หัวข้อ : วทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 101


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 16:24:07

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประชุมเตรียมงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 84

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร