รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-09-20 10:26:06

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี เเละแผนกวิชาการตลาด จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ระดับ ปวส. :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-09-20 10:25:16

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน เเละคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:41:04

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานเกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักใจ สายใยผูกพัน วันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล" :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:38:20

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีเเละขอขอบคุณ นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง ได้รับโล่รางวัล ”ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:37:17

หัวข้อ : ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติงานเเละตัวชี้วัดของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้มีภาคีเครือข่าย (Networked Organzation) :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:35:42

หัวข้อ : การฝึกอบรมให้กับตัวเเทนคณะครูผู้สอนเเต่ละแผนกวิชา ในการเรียนรู้การใช้งานระบบการกรอกผลการเรียน ศธ.02 ออนไลน์ :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:34:35

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-09-10 17:55:00

หัวข้อ : รับการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถานบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:57:16

หัวข้อ : แผนกวิชาการเลขานุการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีฯ :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:56:05

หัวข้อ : แผนกวิชาการบัญชี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:55:20

หัวข้อ : โครงการธนาคารโรงเรียน (Digital School Bank) กับธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการออมในรูปแบบของธนาคารจำลองไปสู่บริการทางการเงิน ในรูปแบบดิจิทัล :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:53:59

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการครู ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :: เข้าชม :: 14


วันที่โพสต์ : 2019-09-05 11:39:46

หัวข้อ : นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-09-03 12:39:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคฯ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-09-03 12:38:21

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการจัดการเรียนรู้ การสอนตามแนวทาง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เเละต้านทุจริตในสถานศึกษาฯ :: เข้าชม :: 25