รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-03-28 13:57:10

หัวข้อ : [วันที่ 27 มีนาคม 2562] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ