แผนผังผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สถาพร โพธิ์หวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นายสุบรรณ์ ชัยยะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายยอดเพชร แพรน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายประหยัด แช่มจุ้ย

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวรสันต์ ชื่นชม

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร