ข้อมูลระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นที่เปิดสอน


  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

    บุคคลผู้ที่ศึกษาต่อในระดับนี้จะต้องจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

    บุคคลผู้ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษานี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  • ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

    บุคคลผู้ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษานี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร