ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:14:30

หัวข้อ : สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง Smart Classroom :: เข้าชม :: 477


วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:13:32

หัวข้อ : พันเอกกฤตภาส โตจำเริญ เป็นประธานพร้อมคณะ ทำการประเมิน ศฝ.แข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 664


วันที่โพสต์ : 2019-09-24 08:54:41

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 :: เข้าชม :: 525


วันที่โพสต์ : 2019-09-20 10:26:06

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี เเละแผนกวิชาการตลาด จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ระดับ ปวส. :: เข้าชม :: 495


วันที่โพสต์ : 2019-09-20 10:25:16

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน เเละคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย :: เข้าชม :: 491


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:41:04

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานเกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักใจ สายใยผูกพัน วันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล" :: เข้าชม :: 515


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:38:20

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีเเละขอขอบคุณ นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง ได้รับโล่รางวัล ”ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 565


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:37:17

หัวข้อ : ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติงานเเละตัวชี้วัดของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้มีภาคีเครือข่าย (Networked Organzation) :: เข้าชม :: 467


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:35:42

หัวข้อ : การฝึกอบรมให้กับตัวเเทนคณะครูผู้สอนเเต่ละแผนกวิชา ในการเรียนรู้การใช้งานระบบการกรอกผลการเรียน ศธ.02 ออนไลน์ :: เข้าชม :: 621


วันที่โพสต์ : 2019-09-13 21:34:35

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 497


วันที่โพสต์ : 2019-09-10 17:55:00

หัวข้อ : รับการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถานบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า :: เข้าชม :: 513


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:57:16

หัวข้อ : แผนกวิชาการเลขานุการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีฯ :: เข้าชม :: 484


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:56:05

หัวข้อ : แผนกวิชาการบัญชี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 543


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:55:20

หัวข้อ : โครงการธนาคารโรงเรียน (Digital School Bank) กับธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการออมในรูปแบบของธนาคารจำลองไปสู่บริการทางการเงิน ในรูปแบบดิจิทัล :: เข้าชม :: 460


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:53:59

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการครู ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :: เข้าชม :: 533


วันที่โพสต์ : 2019-09-05 11:39:46

หัวข้อ : นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต :: เข้าชม :: 792


วันที่โพสต์ : 2019-09-03 12:39:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคฯ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 489


วันที่โพสต์ : 2019-09-03 12:38:21

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการจัดการเรียนรู้ การสอนตามแนวทาง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เเละต้านทุจริตในสถานศึกษาฯ :: เข้าชม :: 515


วันที่โพสต์ : 2019-08-30 09:30:53

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพการบัญชี ร่วมกับ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะเเละเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ :: เข้าชม :: 518


วันที่โพสต์ : 2019-08-30 09:04:23

หัวข้อ : งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน "อ่านเพื่อชีวิต" :: เข้าชม :: 562


วันที่โพสต์ : 2019-08-30 09:03:22

หัวข้อ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอบรมพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เเละการใช้โซเซียลมีเดีย :: เข้าชม :: 703


วันที่โพสต์ : 2019-08-30 09:01:53

หัวข้อ : โครงการพัฒนาเเละประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio จัดการเรียนการสอน Active Learning (ขยายผล) ครั้งที่ 2 :: เข้าชม :: 514


วันที่โพสต์ : 2019-08-27 09:16:39

หัวข้อ : [วันจันทที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562] ประชุมการดำเนินโครงการเปิดธนาคารโรงเรียน ภายในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษา คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา :: เข้าชม :: 552


วันที่โพสต์ : 2019-08-27 09:14:13

หัวข้อ : [วันที่ 26 สิงหาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธี "พ่อพิมพ์ เเม่พิมพ์ อำลาศิษย์" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 580


วันที่โพสต์ : 2019-08-23 08:51:33

หัวข้อ : [วันที่ 22 สิงหาคม 2562] การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ :: เข้าชม :: 529


วันที่โพสต์ : 2019-08-23 08:50:19

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการ English Camp for Developing Language Skills ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมต้นพยอม :: เข้าชม :: 573


วันที่โพสต์ : 2019-08-22 16:59:51

หัวข้อ : [วันที่ 21 สิงหาคม 2562] วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะฯและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 495


วันที่โพสต์ : 2019-08-21 08:52:54

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาเเละคณะครู ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 490


วันที่โพสต์ : 2019-08-21 08:50:32

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้าร่วมกับแผนกวิชาช่างกล จัดโครงการจิตอาสาเพื่อน้อง "ซ่อมปรับปรุงห้องสุขาโรงเรียนบ้านสุขสำราญ" ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 554


วันที่โพสต์ : 2019-08-21 08:48:40

หัวข้อ : [วันที่ 20 สิงหาคม 2562] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 608


วันที่โพสต์ : 2019-08-17 08:22:56

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประกวด KPT CUTE BOY & GIRL 2019 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 :: เข้าชม :: 601


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 10:18:39

หัวข้อ : ชมรมดนตรีฯ ประกาศรับสมัครวงดนตรีโฟล์คซองและดนตรีสตริง Music คนพันธุ์ R ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7,000 บาท :: เข้าชม :: 674


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 10:04:04

หัวข้อ : ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 502


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 09:57:58

หัวข้อ : [วันที่ 15 สิงหาคม 2562] โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 :: เข้าชม :: 675


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 09:53:49

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด เข้าแนะเเนวนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 741


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 09:51:30

หัวข้อ : โครงการพัฒนาเเละประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio จัดการเรียนการสอน Active Learning (ขยายผล) ครั้งที่ 1 :: เข้าชม :: 502


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 09:48:47

หัวข้อ : คัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูเเละบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 568


วันที่โพสต์ : 2019-08-16 09:46:41

หัวข้อ : [วันที่ 14 สิงหาคม 2562] โครงการรณรงค์ต่อต้านเหล้าบุหรี่ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับ โครงการวัยรุ่นใส่ใจร่วมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2562 :: เข้าชม :: 496


วันที่โพสต์ : 2019-08-13 08:54:54

หัวข้อ : [วันที่ 12 สิงหาคม 2562] พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 477


วันที่โพสต์ : 2019-08-12 16:36:48

หัวข้อ : [วันที่ 12 สิงหาคม 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 501


วันที่โพสต์ : 2019-08-12 16:34:47

หัวข้อ : [วันที่ 12 สิงหาคม 2562] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ :: เข้าชม :: 493


วันที่โพสต์ : 2019-08-11 12:49:57

หัวข้อ : [วันที่ 10 สิงหาคม 2562] โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2019-08-10 08:26:30

หัวข้อ : [วันที่ 9 สิงหาคม 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ :: เข้าชม :: 500


วันที่โพสต์ : 2019-08-09 09:43:50

หัวข้อ : [วันที่ 8 สิงหาคม 2562] โครงการปันความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยชมรมวิชาชีพการบัญชี การตลาด และการเลขานุการ :: เข้าชม :: 501


วันที่โพสต์ : 2019-08-09 09:42:43

หัวข้อ : [วันที่ 8 สิงหาคม 2562] โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 484


วันที่โพสต์ : 2019-08-09 09:40:50

หัวข้อ : [วันที่ 8 สิงหาคม 2562] งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกรอบ 4 :: เข้าชม :: 533


วันที่โพสต์ : 2019-08-07 08:31:16

หัวข้อ : ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2019-08-06 09:48:28

หัวข้อ : [วันที่ 5 สิงหาคม 2562] โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 569


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 10:11:09

หัวข้อ : ดร. ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ อาคารซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 583


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 10:06:57

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด เข้าแนะเเนวนักศึกษาที่จะออกฝึกงานประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 700


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 10:03:33

หัวข้อ : [วันที่ 1 สิงหาคม 2562] ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดชิ้นส่วนยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 528


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 10:01:16

หัวข้อ : [วันที่ 1 สิงหาคม 2562] ดร. ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการเปิดธนาคารโรงเรียน :: เข้าชม :: 452


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 09:59:18

หัวข้อ : [วันที่ 1 สิงหาคม 2562] ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fab Lab) ในการดำเนินงานบริหารการจัดพื้นที่การเรียนรู้ฯ :: เข้าชม :: 512


วันที่โพสต์ : 2019-08-02 09:56:28

หัวข้อ : [วันที่ 1 สิงหาคม 2562] ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินการ โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 500


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 21:32:05

หัวข้อ : [วันที่ 30 กรกฎาคม 2562] รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกำแพงเพชรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 21:27:24

หัวข้อ : [วันที่ 30 กรกฎาคม 2562] ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 503


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 18:55:48

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ :: เข้าชม :: 493


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 10:00:35

หัวข้อ : [วันที่ 28 กรกฎาคม 2562] พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา :: เข้าชม :: 501


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:58:54

หัวข้อ : [วันที่ 28 กรกฎาคม 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 509


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:57:00

หัวข้อ : [วันที่ 28 กรกฎาคม 2562] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ :: เข้าชม :: 485

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร