รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation control system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-08-17 17:05:37 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation control system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/212-20220817.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร