วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
“วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.จัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.บริหารจัดการสถานศึกษาและปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
^