ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา
ทักษะเป็นหนึ่ง ลึกซึ้งคุณธรรม น้อมนำการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูสถาบัน

คติพจน์
อลสสฺส กุโตสิปปํ
"ผู้เกียจคร้าน ย่อมไม่พานพบวิชา"

อัตลักษณ์
ทักษะดี มีมาตรฐาน

เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

^