ผลงานดีเด่น

ปีการศึกษา 2560

ระดับชาติ
รางวัลโล่เกียรติยศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2560 การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
  รางวัลชนะเลิศ (ประเภทอาจารย์อาชีวศึกษา) การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
  รางวัลชนะเลิศ (ประเภทนักเรียนอาชีวศึกษา) การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
  รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  รางวัลดีเด่น การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้‑การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2560
  รางวัลชมเชย การประกวดชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  รางวัลชมเชยระดับประเทศ (ขวัญใจกรรมการ) ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ อาชีวะสร้างสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming)

ระดับภาค
รางวัล ระดับดีมาก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
  รางวัลชนะเลิศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มที่ 2.1 ด้านเครื่องจักรกล "เครื่องทำความสะอาดข้าวเอนกประสงค์" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7  มกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง)หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการพูดสาธิตเป็น ภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม


ปีการศึกษา 2559

 
ระดับชาติ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท -ทีมหญิง
ผลงานดีเด่น ระดับชาติ สมาชิกองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬากมากล้อมประเภท -ทีมหญิง

ระดับภาค
ผลงานดีเด่น ระดับภาค สมาชิกองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งทักษะการเชื่อม GTAW SMAW ๒G ๓G ๔G สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาเยาวชนชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๓ กว๊านพะเยาเกมส์ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภท-ทีมชาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม -คู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๖ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทบุคคล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น-ชาย รุ่น เปเปอร์เวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น-ชาย รุ่น พินเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น-หญิง รุ่น ฟลายเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น-หญิง รุ่น เฟเธอเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น-ชาย รุ่น เวลเตอร์เวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล-ทีมชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม -ทีมหญิง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาเปตอง -หญิงเดี่ยว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาเปตอง -ทีมหญิง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาเปตอง -คู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น-ชาย รุ่น ไลท์ฟลายเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น-ชาย รุ่น แบนตั้มเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น-ชาย รุ่น มิดเดิลเวท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒การแข่งขันทักษะวิชาชีพการพัฒนาเว็บเพจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างระดับ ปวช.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page ระดับ ปวส. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งทักษะรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
^