มอบโอวาทแก่ครูและนักศึกษาจิตอาสาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

1
^