E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
085/2560 085/2560.pdf ตารางเวรเดือน กุมภาพันธ์ (2.52 MB) Admin มิ.ย. 2560
2111/2559 2111/2559.pdf คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช และปวส (1.76 MB) Admin มิ.ย. 2560
E-0029 E-0029.pdf ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร สามารถยื่นขอรับแบบขอรับทุนฯ ได้ที่งานบุคลากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (6.72 MB) Admin มิ.ย. 2560
071/2560 071/2560.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหารายได้ระหว่างเรียน พศ.2560 (1.23 MB) Admin มิ.ย. 2560
063/2560 063/2560.pdf เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม (86.56 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0026 การประเมินเพื่อเร่งประสิทธิภาพ.xlsx เรียน ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับค่าครองชีพเพิ่มเติมทุกท่าน งานบุคลากรได้แจ้งกำหนดการส่งเอกสารประกอบการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินตามที่แนบมานี้ โดยให้ท่านศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาและนำเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบให้ตรงกับหัวข้อตามที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่งานบุคลากร เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง (24.31 KB) Admin มิ.ย. 2560
062/2560 062/2560.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (62.5 KB) Admin มิ.ย. 2560
030/2560 030_2560.pdf คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อเสริมสร้างปัญญา (42.56 KB) Admin มิ.ย. 2560
2096/2559 คำสั่งให้เดินทางไปราชการ.pdf คำสั่งให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/นักศึกษาไปราชการ ณ จังหวัดลำพูน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (1.77 MB) Admin มิ.ย. 2560
2103/2559 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร.pdf เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน (284.74 KB) Admin พ.ค. 2560
2068/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศ.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเเละการตัดสินใจภายในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (1.33 MB) Admin ธ.ค. 2559
043/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมอาชีวศึกษาฯ.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมอาชีวศึกษาฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 (2.76 MB) Admin ธ.ค. 2559
2076/2559 ตารางเวรเดือน มกราคม 2560.pdf ตารางเวรเดือน มกราคม 2560 (1.39 MB) Admin ธ.ค. 2559
E-0018 แจ้งรายชื่อและกำหนดการเดินทางไปแข่งขันทักษะ.pdf แจ้งรายชื่อและกำหนดการเดินทางไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ จังหวัดลำพูน (1.27 MB) Admin ธ.ค. 2559
2067/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างหุ่นยนต์.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (1.28 MB) Admin ธ.ค. 2559
2045/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและฝึกซ้อม.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 (2.16 MB) Admin ธ.ค. 2559
2064/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15ปี)ประจำปีการศึกษา 2560 (112.13 KB) Admin ธ.ค. 2559
2057/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป (417.07 KB) Admin ธ.ค. 2559
2017/2559 อนุสนธิคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร.pdf เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี (699.77 KB) Admin ธ.ค. 2559
2035/2559 อนุสนธิคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร.pdf เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหาร รองปฏิมา พุฒตาลดง (329.08 KB) Admin ธ.ค. 2559
^