E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
272/2560 272/2560.pdf ตารางเวร เดือน มีนาคม 2560 (217.35 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0050 E-0050.pdf แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝึกฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค (2.23 MB) Admin มิ.ย. 2560
223/2560 223/2560.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกรอกผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2-2559 (1.02 MB) Admin มิ.ย. 2560
222/2560 222/2560.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2559 (1.66 MB) Admin มิ.ย. 2560
199/2560 199/2560.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ และ พิธีรับประกาศนียบัตร (2.71 MB) Admin มิ.ย. 2560
212/2560 212/2560.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (135.33 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0045 E-0045.pdf กำหนดการพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร (51.5 KB) Admin มิ.ย. 2560
171/2560 171/2560.pdf คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมข้อมูลหลักฐานการประกันคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2559 (6.56 MB) Admin มิ.ย. 2560
1930/2559 1930/2559.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา (825.85 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0042 E-0042.pdf เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักอำนวยการได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะฯ รวมถึงขั้นตอน ของ สอศ. กำหนดตามหลักเกณฑ์ ว.17 (เพิ่ีมเติม) ท่านสามารถดูรายละเอียดตามที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่งานบุคลากร (2.94 MB) Admin มิ.ย. 2560
089/2560 089/2560.pdf แก้ไข ตารางเวร เดือน กุมภาพันธ์ (189.97 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0040 E-0040.pdf ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดการสมัครฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ"สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ และส่งแบบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางระบบอนนไลน์ภายใจวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 http://goo.gl/forms/ONS7yTnijrhzF1xe2 หรือสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบคะ (1.21 MB) Admin มิ.ย. 2560
072/2560 072/2560.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (71.17 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0038 E-0038.pdf ส่งร่างคำสั่งทักษะปรับปรุงแล้ว (1.16 MB) Admin มิ.ย. 2560
E-0037 E-0037.pdf การย้ายประจำปี 1/2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่มีความประสงค์ขอย้าย สามารถยื่นแบบแสดงความจำนงได้ที่งานบุคลากร (156.74 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0036 E-0036.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (89.32 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0035 E-0035.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (81.13 KB) Admin มิ.ย. 2560
110/2560 110/2560.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 (105.27 KB) Admin มิ.ย. 2560
005/2560 005/2560.pdf แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (296.83 KB) Admin มิ.ย. 2560
E-0032 E-0032.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ (1.18 MB) Admin มิ.ย. 2560
^