[email protected]

055 711-090

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ประวัติแผนก สีประจำแผนก บุคลากร

ข้อมูลแผนการเรียน

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

ข้อมูลการจัดตั้ง

คู่มือการจัดตั้ง คุณวุฒิวิชาชีพ คำสั่งกระทรวง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ชี้แจงภาระกิจ

ปี พ.ศ. 2566

จัดตั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ข่าว Excellent Center
วันที่โพสต์ : 2023-08-26 15:58:00

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ โครงการส่ง...

ข่าว Excellent Center
วันที่โพสต์ : 2023-05-12 19:32:06

ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร OD เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2566

ข่าว Excellent Center
วันที่โพสต์ : 2023-04-07 10:20:03

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4”เดินทางตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control) แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

วีดีโอ/สื่อการสอน

วีดีโอหรือสื่อการสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์